sūnus

sūnus
sūnùs sm. (3) K, NdŽ, , , (4) Drsk, sū́nus (1) DP618 1. SD359, R, Sut, M, L, Rtr vyriškos lyties vaikas savo tėvams: Išėjo sūnūs keturi Tėvynės ginti S.Nėr. Sulaukė trijų sūnų̃ ir dukros Dgč. Anas turi tiktaik vieną sū́nų Zt. Atostogų gavo, tai kieminėjo sūnùs tėvą Šmn. Vienas sūnùs karan krito LKT263(RdN). Pašalinis (nesantuokinis) sūnus (psn.) I. Šalies sūnus (psn.) I. Prieg sū́ni būnu Rud. Petrienei tik sūnaĩ ir sūnaĩ gimsta Ob. Kolei dukterys išeina (išteka), tėvai sūnų̃ neženija Dglš. Atejau paklaust, ar atduosi dukterį až mano sū́no Lz. Mano tėvui buvo trys sūnaĩ Kr. Penkis sūnùs kaip ąžuolus išauginau Grv. Anas sūnùs pasiųsdavo ažu piemenis Mlk. Atliko po karo žmona su trejais sūnaĩs Bsg. Keturis sū́nus turiu, ale negyvena [prie manęs] Nmč. Sūnų sūnus R266. Nežinau, kaip tą sū́no žmoną šaukė Cs. Ana liūb par dienas naktis išklūpoti pri sūnaus lovelės Yl. Pats jaunesnysai sūnùs penkis metus sirgo Dgp. Oi sūne, sūne, sūneli mano, kur jaunas josi, naktį nakvosi LTR(Grv). Oi sū́ne sū́ne, sūnèli raiteli, kap tu tę būsi be senos motulės? DrskD82. Reikėjo išeiti į karą: paliko motriškos be vyrų, paliko motinos be sūnų̃ Lpl. Jau manuosa sūnuosà vaikai yr (jau ir mano sūnūs turi vaikų) LKKXI165(Zt). Jis sūnùm nieko nepaliko KlbIX58(Skp). Reikia sūnùmi atiduot Mrs. Sū́nu davė žinią, kad parvažiuotų Vrn. Bočis sūnùmi (sūnumì) perduodinėj[o] (ūkį) LKKXI177(Zt). Gyvenu pri sū́num, i tiek Pg. Kalvis su sūnaĩs dirba kalvėn Rud. Tėvas sūnáms pasakė mirdamas: – Nueikiat pri tos obelės – kaskiat, raste skrynelę Žr. Sūnùs į vyrus kabinas . Sūnaĩ kap ąžuolai užaugo Dg. Mergiotės vi[si]škai kita, sūnaĩ sūnaĩs lieka Šmn. Pastatysim kitą namą kitam sū́nuo Grv. Neduosiu užkuriam myžt an kerčių – vis tiek bus [i](dar gims) sūnùs Slm. Abu sūnu man lygiu J.Jabl. Turėjau du sū́nu Nmj. Du sūnù [duktė] turėj[o] Rod. Abudu sū́nu mokslan išleidė KlbIX51(Skp). Jis su dum sūnum̃ viešėjo J. Jei šaukštą nulauži – sūnus užgims (priet.) VšR. Sūníep buvom LKKXI177(Zt). Sūníep sava šeimyna Lz. Pasiklausk sū́nip LKKXI177(Zt). Sūníek, sūnùk, sūnìk, sūnùnk GrvT51. Sūnùnk tik vienas berniokaitis GrvT42. Anas nuej[o] sūnum̃p ir būsta Lz. Malda sūnauspi Dievo 364. Tarė motina ... sūnaũsp savop DP71. Liepk, kad tuodu sūnu mano sėdėtų vienas po dešinei, o kitas po kairei Ch1Mt20,21. Priimu ažu ižsūnį, ažu sūnų SD307. Naminyko sūnus SD64. Davė jiemus galybę tapti sū́numis Dievo DP43. Meldžiu, idant būtų mūsų užtarytoja savamp sūnùp DK63. Griešija tada prieš prisakymą Dievo sūnūs ir dukteres tokios, kurie prieštarauja gimdytojamus savo MP65. Piktybes pakorojo sūnump savo SPII255. Idant tėvas būtų nugarbintas sūnumpi Ch1Jn14,13. Mielus sau mus padarė mieliausiame sūne savo SPII206. Nes negal tikrai būt permanytas tėvas sūnuje ir sūnùs tėviep DP450. Visiemus sūnùmus gimdytojus garbėje turėt liepė DP72. Jus pražudys ir su sūnumis jūsų DP175. Idant vertais būtumbit ... stovėti ties žmogaus sūnu VlnE4. Siuntė Dievas sūną savą VlnE18. Ir ji, norint nevaisinga, pradėjo sūną DP472. Ėjo Noan ing skrynią su ... savo sūnais (paraštėje sūnumis) BB1Moz7,13. Bei jūsų sūnamus sakykiat tą pačią dieną BB2Moz13,8. Todėlei gali grįžti ... sūnauspi BBJer40,5. Adomas su Ieva, iš daržo išgintu, sulaukė dums sūnums Aru74(M.Valanč). Ar davei sūnùkuo valgyt? LKT369(Vlk). Šeimos sulaukė – sūnùko Stk. Auga dukrutė ir sūniùkas Šk. Lylia lylia sūniukeli, lylia lylia gražuteli LLDI62(Prng). Ugdė tėvulis mažąjį sūniukẽlį Ad. Barė tėvas sūnẽlį sūnelė̃lį Jz. Ir augindamas, ir mokindamas gėrėjosi sūnẽliums JD1134. Tai sūnùčių nupjovimas, oi valioj valioj (d.) Rz. Augo pas tėvelį vienas sūnaitėlis kaip giružėj ąžuolėlis LTR(Brž). Gražus tamstos bernelis, gerų tėvų sūnẽlis Šmn. Ein sūnytis per vartus labai graudžiai verkdams KlpD90. Pirksiu savo sūnuželiui juodbėrą žirgelį D99. Kame buvai, sūnyláiti, kame vaikštinėjai? JD42. Tai bagočiaus sūnelė̃lių žali sodai, žali medžiai, aukšti javarėliai (d.) Jz. Ar tau, sūnelėli, mergelės vilioti? (d.) J.Jabl. Ženykis, sūneliau, bagotą šeirelę RD142. Vai sūnẽlia, sūnẽlia vaikelia, tu nueikie į žalią girelę Jz. Ir išjokit, sūnutėliai, ant šešių kelaičių LTIII436. Oi sūnaiti sūnylaiti, ar grįši pas muni? (d.) S.Dauk. Kelkit, kelkit, sūnyláičiai, nebėr seserėlės JV211. Ei sū́nyt sū́nyt, sūnýti mano, rasoti pentinėliai LB18. Kelies, sūnùti! OG120. Kelkis, mano sūnelėli, eik in žirgų stoinelę LB147. Sūnytė̃li dobilėli, kada tu parjosi? LB45. Kažin, sūniukiùk, kad da išeitum pasižiūrėt, ar neatvažiuoja Dbk. Sūnùtis, a užmigai? Mžš. Gerk, sūnulýti, gerk pienelį Upt. Sū̃neli, palauk! Vlk. Sūnùžis, sūnužýtis, sūnužė̃lis, sūnužėlýtis NdŽ. ^ Koks tėvas, toks ir sūnùs VP25, J.Jabl, Krs. Pikto tėvo paprastai nedoras sūnus VP37. Kaip tėvas mokė, teip sūnus dirba LTR(Km). Jeigu sūnus – aš kūmas, jeigu duktė – į krūmus Ps. Sūnus tėvo vyžų neišavi (neprilygsta tėvui) LTsV158(Ldvn). Sūnaus numai ne visad tėvą šildo Dr. Sūnus obuolius kremta – tėvo dantys atšimpa (atšipo Šll) B. Tėvelis dūdininkas, sūnelis bubininkas B. Sūnus parneš, duktė išneš LTsV159(Jnš). Ką tėvelis sudėjo dūsaudamas, sūnelis prarado klykaudamas . Sūnùs – dvaras, o duktė – pažaras (sūnus parveža, o duktė išgabena iš namų) Vlk. Su sūnum baries – ažu pečiaus stveries, su žentu baries – ažu klėmkos stveries Ml. Žento baramas eik pro duris, sūnaus baramas lipk ant pečiaus An. Sūnus vienas apdirba sienas LTsV154(Ds). Lauk, lauk, sūneli, kol nudvės kumelė (kad ir kiek lauktum, nesulauksi) Tršk. Ne tėvo arklys, ne sūnùs važiuoja (svetimas daiktas nesaugojamas) , Sdb, Rm, An, Trgn, Lb, Vrn. Ne tėvas pirko, ne sūnus važiuoja Sln. Moma kap rezginės, sūnus kap kankalas (obelis) Tvr. Tėvas negimęs, sūnus pražilęs (ugnis ir dūmai) , Slk. Tėvas neažgimęs, o sūnus jau ant stogo (ugnis ir dūmai) Dov. Dvi močios tur penkis sūnus (rankos pirštai) P.Aviž. Mano tėvo sūnus, bet man ne brolis (aš pats) Mrk.gyvulio jauniklis: Pirksi kumelę su sū́nu až gorčių grūšių Lz. 2. vyresnių žmonių maloninis kreipimosi į berniuką ar vaikiną žodis: Ažmiršau jau, sūnẽli, giedojau kadais Pb. Ėgi tu, sūniùkas, ką tu darai?! Plš. Sū́nelia, pasirūpink apie mane Kb. Sū́neliai, nakvokit Dg. Tai gerai, sū́nel, kad aplankei Erž.bažn. dvasios vadovo kreipimosi į sekėjus žodis: Veizdėkite tad, sūneliai mielieji, jog kalti este darbais ... ižganytojį savo sakiot DK16. Sūneliai mano, nemylėkime žodžiu nei liežuviu, bet darbu ir teisybe VlnE85. 3. Slnt krikštasūnis. 4. brolio ar sesers sūnus, sūnėnas, brolvaikis: Dėdė už sū́nų atrodo jaunesnis Slnt. 5. DP44 kurio nors visuomenės sluoksnio, tautos, bendrijos, vietovės atstovas: Geriausiųjų lietuvių tautos sūnų kova su okupantais įrašė puikiausius puslapius Lietuvos istorijoje sp. Darbininkų sūnus sp. Ir tavo širdį jaudina ir šaukia šios žemės sūnui paskirti darbai E.Miež. Gėdis ... ižpažint ir žodžiais ir darbais esą ... ižtikimais sūnumis ... bažnyčios DP254. Visi jūs este sūnumis šviesybės ir sūnumis dienos Bt1PvT5,5.
◊ krìkšto (krikštų̃ Rg, Mrj, Vlkv) sūnùs Brž, Kp, Lp krikštasūnis.
sáulės sūnùs; E zool. toks šiltųjų kraštų paukštis (Phaeton aethereus).

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • sūnus — sūnùs dkt. Pirmãgimis, jauniáusias, vyriáusias sūnùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sunuş — is. 1) Sunma işi veya biçimi 2) Büyüklere söylenilen söz, maruzat 3) Ön söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sunus — [akin to Eng son] : son …   Gothic dictionary with etymologies

  • süñüş — savaşta saldırma ve süngü dürtme III, 365bkz: süñiş …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • tėvas — sm. (3) Š, DŽ, NdŽ, (1) Š, NdŽ 1. Lex90, SD1104, SD206, H, Sut, N, K, L, Rtr, FrnW, KŽ, LzŽ vyras (ppr. vedęs) savo vaikui: Tėvą ir motiną gyvą turįs SD237. Šešuro, uošvio tėvas R184, MŽ244. Momos tėvas R, MŽ. Jo tėvo tėvas pasakas sakydavo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tas — tàs (tùs LD313(Pns, Lp, Kb), Mrk, tàsis, tasaĩ; R, MŽ, tasaĩn, taseñ), tà (to LD311, LKGI713(Skp, Pnd, Plš), toj Lzd, toji, tojė̃, ton (tõn?) LD433, tonai LD432) pron. demons. K, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD369, H, R, MŽ, Sut, N, L, pl. tiẽ (tie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turėti — turėti, tùri (tùria Sdk, Pl, Rk, Ob), ėjo K, Rtr, Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD177,79, SD141, 182, R187, MŽ248, Sut, N, M, LL87, L I. laikymui, laikymuisi žymėti. 1. tr. SD1183, MitV163(WP237), Sut, I, M, Š, NdŽ, Gs, Pun, Ūd, Gg, Žl nusitvėrus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Grammaire Lituanienne — La grammaire lituanienne est l étude de la langue lituanienne. La grammaire lituanienne est ancienne et extrêmement complexe ; les mots peuvent prendre de nombreuses formes correspondant à des différences d usage subtiles. Le lituanien… …   Wikipédia en Français

  • Grammaire lituanienne — La grammaire lituanienne est l étude de la langue lituanienne. La grammaire lituanienne est ancienne et extrêmement complexe ; les mots peuvent prendre de nombreuses formes correspondant à des différences d usage subtiles. Le lituanien… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”